براساس طرح وزیران کشور و مهاجرت بلژیک از حزب ان-و-آ ظرفیت کمپهای بسته این کشور بزودی بیشتر از ۲ برابر خواهد شد و #مهاجران غیرقانونی با جدیت بیشتری دستگیر و احتمالا به کشورهایشان پس فرستاده می شوند.

خانه پناهجویان ایرانی مقیم ترکیه _براساس طرح وزیران کشور و مهاجرت #بلژیک از حزب ان-و-آ ظرفیت کمپهای بسته این کشور بزودی بیشتر از ۲ برابر خواهد شد و #مهاجران غیرقانونی با جدیت بیشتری دستگیر و احتمالا به کشورهایشان پس فرستاده می شوند.