دستگیری ۴۰ مهاجر غیر قانونی در وان

خانه پناهجویان ایرانی مقیم ترکیه _مهاجرین به اداره کل مهاجرت وان تحویل داده شدند

در وان ۴۰ مهاجر که ورود غیر قانونی آنها به ترکیه تثبیت شده در یک مینی بوس با ظرفیت ۱۴ مسافر دستگیر گردید.

اکیبهای اداره شهربانی وان در پی دریافت اخبار فوری ، در نقطه چالدران ـ مرادیه یک مینی بوس مشکوک را متوقف کردند.

در مینی بوس ۴۰ مهاجر غیر قانونی از جمله ۲۹ مهاجر افغانی، ۹ مهاجر عراقی و دو مهاجر پاکستانی باز داشت شدند.

مهاجرین تبعه خارجی به اداره کل مهاجرتا ستان وان تحویل داده شدند.