یک پناهجوی اهل اریتره که احتمالا کوشش میکرد قاچاقی به انگلستان برود شب گذشته در پارکینگ شاهراه ایی-۴۰ بسوی دریا پس از درگیری بضرب چاقو کشته شد است. پلیس از راننده های کامیون بعنوان شاهد بازجویی میکند.

خانه پناهجویان ایرانی مقیم ترکیه_یک پناهجوی اهل اریتره که احتمالا کوشش میکرد قاچاقی به انگلستان برود شب گذشته در پارکینگ شاهراه ایی-۴۰ بسوی دریا پس از درگیری بضرب چاقو کشته شد است. پلیس از راننده های کامیون بعنوان شاهد بازجویی میکند.