دانیال ریاضت: سیاست پناهجویی حزب چپ من را به این حزب علاقمند کرد

خانه پناهجویان ایرانی مقیم ترکیه _دانیال ریاضت که در دوره پیش توانسته بود تنها چهار سال پس از دریافت اقامت سوئد

Read more

برنده جایزه صلح نوبل: تردیدی ندارم که جمهوری اسلامی روزی وجود نخواهد داشت

خانه پناهجویان ایرانی مقیم ترکیه_شیرین عبادی حکومت جمهوری اسلامی را ناپایدار و تداوم وضعیت کنونی در ایران را نامحتمل دانست.

Read more