دستگیری مهاجر غیرقانونی در نقاط مختلف ترکیه ادامه دارد

خانه پناهجویان ایرانی مقیم ترکیه _یگان‌های مرزی ترکیه در استان ادرنه ۱۶۰ تبعه خارجی که در حال آمادگی برای سفر غیرقانونی

Read more