رئیس جدید کمیساریای عالی حقوق بشر: زندانی سیاسی و پناهنده بودم

خانه پناهجویان ایرانی مقیم ترکیه _رئیس جمهوری پیشین شیلی حدود دو ماه پیش به ریاست کمیساریای عالی حقوق بشر ملل متحد

Read more