وضعیت «حقوق بشر ایران» در نشست شورای آتلانتیک وخیم اعلام شد

خانه پناهجویان ایرانی مقیم ترکیه _روز پنجشنبه ۲۲ شهریور، اندیشکده «شورای آتلانتیک» میزبان نشستی درباره سابقه حقوق بشر در ایران بود

Read more

وضعیت «حقوق بشر ایران» در نشست شورای آتلانتیک وخیم اعلام شد

خانه پناهجویان ایرانی مقیم ترکیه_روز پنجشنبه ۲۲ شهریور، اندیشکده «شورای آتلانتیک» میزبان نشستی درباره سابقه حقوق بشر در ایران بود.

Read more