پناهجوی سوری: زن آلمانی را مطابق آموزه‌های اسلامی چاقو زدم!

خانه پناهجویان ایرانی مقیم ترکیه _وکیل مدافع این متهم مسلمان می گوید موکل من بر اساس فرهنگ و آموزه های اسلامی خودش

Read more