کمیسیون اتحادیه اروپا خواستار بازگشت به شنگن است

خانه پناهجویان ایرانی مقیم ترکیه_از تابستان سال ۲۰۱۵ میلادی بسیاری ازکشورهای اتحادیه اروپا برای جلوگیری از ورود پناهجویان غیرقانونی کنترل

Read more